Kemija u grafičkoj tehnologiji

NAZIV KOLEGIJA:  KEMIJA U GRAFIČKOJ TEHNOLOGIJI 
                                               

GODINA STUDIJA: 2
SEMESTAR: 3,   
ECTS: 4 boda
PREDMETNI NASTAVNIK/NASTAVNICI: izv.prof. dr. sc. Mirela Rožić

OBLIK NASTAVE

SATI TJEDNO

IZVOĐAČ NASTAVE

predavanja

2

nastavnik

seminar

nastavnik


OKVIRNI SADRŽAJ PREDMETA:
Predmet omogućuje da se teoretski objasne opće kemijske zakonitosti. Uključuje najopćenitije relacije fizikalne kemije koje pridonose razumijevanju kemijskih procesa u grafičkoj tehnologiji.

Obrađuje: Opće karakteristike stvaranja veze, priroda i uloga međumolekularnih sila u molekularnim interakcijama u različitim agregatnim stanjima, karakteristike idealnih plinova, idealnih plinskih smjesa, kinetička teorija idealnih plinova, realni plinovi, značenje van der Waalsovih konstanti a i b, tlak pare tekućina, entalpija isparavanja, Clausius-Clapeyronova jednadžba,  viskoznost  tekućina, Poaseov zakon, Stokesov zakon, otopine neelektrolita: idealne otopine, realne otopine, frakcijska destilacija idealnih i realnih otopina, djelomično miješajuće tekućine, nemiješajuće tekućine, kemijska ravnoteža, van't Hoffova reakcijska izobara,  ravnoteže na granici faza: adsorpcija, definiranje ravnotežnog stanja (adsorpcijske izoterme), Freundlichova izoterma, Langmuirova izoterma,  Gibbsova jednadžba adsorpcije za otopine, površinski aktivne tvari, ovisnost napetosti površine vode o koncentraciji i vrsti otopljene tvari, adsorpcija površinskih aktivnih tvari na graničnoj površini čvrsto/tekuće, zakoni termodinamike (termodinamički sustav, entalpija sustava, entropija sustava, Gibbsova slobodna energija), elektrokemijski članci (kemijska reaktivnost metala, elektrodni potencijal, elektromotorna sila, Nernstova jednadžba), Faradayevi zakoni elektrolize, otopine elektrolita: specifična vodljivost elektrolita, molarna vodljivost elektrolita, aktiviteti i koeficijenti aktiviteta elektrolita, Kohlrauschovi zakoni, ionska pokretljivost, prijenosni broj, kinetika homogenih reakcija (brzina, red, molekularnost reakcija, Arrheniusova teorija brzine reakcije, aktivirani kompleks, katalitičke reakcije, fotokemijske reakcije), koloidi:stabilnost koloidnih sustava, elektrokinetički potencijal, koloidna zaštita, emulzije i geli.


RAZVIJANJE OPĆIH I SPECIFIČNIH KOMPETENCIJA:
Cilj kolegija je da se stečeno znanje primjeni u razumijevanju mehanizama procesa uključenih u grafičkoj tehnologiji.

OBLICI PROVOĐENJA NASTAVE I NAČIN PROVJERE ZNANJA:
Nastava uključuje predavanja i auditorne vježbe. Provjera znanja provodi se kolokvijima, pismenim i usmenim ispitima.

POPIS LITERATURE POTREBNE ZA STUDIJ:
I.Mekjavić, Fizikalna kemija 1, Osnovni pojmovi, primjeri i zadaci, Školska knjiga, Zagreb, 1996.
I.Mekjavić, Fizikalna kemija2, Osnovni pojmovi, primjeri i zadaci, Golden marketing, Zagreb, 1999.
P.W.Atkins, M.J.Clugston, Načela fizikalne kemije, Školska knjiga, Zagreb, 1992.

POPIS LITERATURE KOJA SE PREPORUČUJE KAO DOPUNSKA:
P.W.Atkins, J.Depaula, Physical Chemistry, WH Freeman & Co, 2001.

NAČIN POLAGANJA ISPITA:
Kolokviji, pismeni i usmeni.

NAČIN PRAĆENJA KVALITETE I USPJEŠNOSTI IZVEDBE PREDMETA:
Aktivno sudjelovanje studenata na kolokvijima i auditornim vježbama.