Kemija 2


                               NAZIV KOLEGIJA:  KEMIJA 2

GODINA STUDIJA: 1
SEMESTAR: 2,   
ECTS: 4 boda
PREDMETNI NASTAVNIK/NASTAVNICI:    izv. prof. dr. sc. Mirela Rožić

                                                                                  Ivana Plazonić, asistent

      

OBLIK NASTAVE

SATI TJEDNO

IZVOĐAČ NASTAVE

predavanja

2

nastavnik

 vježbe

2

asistent


OKVIRNI SADRŽAJ PREDMETA:
Kolegij Kemija 2 uključuje osnove organske kemije: Kemijska veza i struktura organskih spojeva, atomske orbitale i vezivanje, molekulske orbitale, sp3, sp2, sp hibridne orbitale atoma ugljika, konstitucijske formule, konstitucijski izomeri, IUPAC nomenklatura organskih spojeva, karakteristične reakcije organskih spojeva, heterolitička i homolitička disocijacija kovalentne veze, Bronsted-Lowryjeva protolitička definicija kiselina i baza, Lewisova definicija kiselina i baza, induktivno djelovanje, djelovanja rezonancija, karbokationi, karbanioni, organski spojevi kao baze, oksidacijska stanja organskih molekula,  konformacijski izomeri, konformacijska analiza, alkeni, alkini, fizička svojstva, (E)-(Z) sustav označavanja konfiguracijskih stereoizomera alkena, adicijske reakcije alkena i alkina, nukleofilne supstitucijske reakcije na zasićenom ugljiku, polarnost C-X veze, fizička svojstva organohalogenida, nukleofilne supstitucijske reakcije, izlazne skupine, mehanizmi SN2, SN1 reakcija, stabilnost karbokationa, areni, struktura benzena, fizička svojstva, elektrofilne supstitucijske reakcije, alkoholi, fenoli i eteri, aldehidi i ketoni, acetali, ketali, cijanhidrinska sinteza, adicija organometalnih spojeva, karboksilne kiseline, kiselost, dikarboksilne kiseline, derivati karboksilnih kiselina, reakcije karboksilnih kiselina i derivata kiselina, kvaterni amonijevi spojevi,  masti i ulja, masne kiseline, esterifikacija masnih kiselina, saponifikacija masti, ulja, ugljikohidrati, sapuni, detergenti, aminokiseline, peptidi i proteini.

RAZVIJANJE OPĆIH I SPECIFIČNIH KOMPETENCIJA:
Znanja o osnovama organske kemije koja omogućuju praćenja kolegija koji slijede.

OBLICI PROVOĐENJA NASTAVE I NAČIN PROVJERE ZNANJA:
Nastava uključuje predavanja i laboratorijske vježbe. Provjera znanja provodi se kolokvijima, pismenim i usmenim ispitima.

POPIS LITERATURE POTREBNE ZA STUDIJ:
Vesna Tralić-Kulenović, Boris Karaman, Lelja Fišer-Jakić, Uvod u organsku kemiju, Litograf Zagreb, 2004.
I.Bregovac, A.Deljac, D.Sunko, Organska kemija, Školska knjiga, Zagreb, 1986.
P.J.Hartsuch, Chemistry for the Graphic Arts, GATF, Pittsburgh, 1983.

POPIS LITERATURE KOJA SE PREPORUČUJE KAO DOPUNSKA:
S.H.Pine, J.B.Hendrickson, D.J.Cram, G.S.Hammond, Organska kemija, Školska knjiga, Zagreb, 1984.

NAČIN POLAGANJA ISPITA:
Kolokviji, pismeni i usmeni

NAČIN PRAĆENJA KVALITETE I USPJEŠNOSTI IZVEDBE PREDMETA:
Kolokviji na predavanjima i laboratorijskim vježbama.