Mirela Rožić

 

prof. dr. sc. Mirela Rožić

Telefon: 01 2371 080 / 236

Email: mirela.rozic@grf.hr


Osobni podaci

 

Akademsko obrazovanje

 

 • 1988. – 1994. dodiplomsko obrazovanje: Kemijsko – tehnološki studij na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu. Tema rada diplomskog rada: Ion-kromatografska analiza halogenida
 • 1999. – poslijediplomsko obrazovanje: magistrira na poslijediplomskom studiju Inženjerske kemije, smjer zaštita okoliša na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu.  Tema magistarskog rada: Vezanje amonijevih iona na prirodne ionske izmjenjivače
 • 2002. – doktorat: doktorirala na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu. Tema doktorskog rada: Izdvajanje klinoptilolita i montmorillonita iz prirodnih ionskih izmjenjivača
 • 2005. izabrana u znanstveno – nastavno zvanje docenta iz područja tehničkih znanosti, polje grafička tehnologija za predmet Kemija u grafičkoj tehnologiji

 

Slijed zaposlenja i zvanja te nastavna djelatnost

 • 1994. – 2003. mlađi asistent na Katedri za kemiju u grafičkoj tehnologiji  Grafičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, sudjeluje u izvođenju laboratorijskih vježbi u dodiplomskoj nastavi iz kolegija Kemija 1 i Kemija 2
 • 2003. – 2005. viši asistent na Katedri za kemiju u grafičkoj tehnologiji Grafičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, sudjeluje u izvođenju laboratorijskih vježbi u dodiplomskoj nastavi iz kolegija Kemija 1 i Kemija 2 te u izvođenju auditornih vježbi u dodiplomskoj nastavi iz kolegija Kemija u grafičkoj tehnologiji
 • 2005. nositelj kolegija Kemija u grafičkoj tehnologiji
 • 2007. nositelj kolegija Kemija 2

 

Mentorstvo

 • Petra Čerina, UV stabilnost termokromne boje,2014
 • Marija Magdić, Ultrazvučna ekstrakcija i UV stabilnost prirodnih bojila iz biljnih materijala, 2014
 • zrinka Rizvan, Utjecaj temperature spaljivanja i temperature izluživanja na kemijska svojstva efluenata pepela biomasa, 2013
 • Stela Težulat, Uloga kemije koloidnih površina u procesima bistrenja otpadnih voda, 2006, 43 str .
 • Sofija Vezmar, Izmjena Mn2+, Cu2+, Pb2+ iona na prirodnom zeolitu, 2006, 52 str.
 • Ana Šuljak, Bistrenje otpadnih voda proizvodnje grafičkih boja, 2006, 40 str.
 • Tanja Gračaković, Adsorpcija ink jet boje na organo-zeolit, 2008, 43 str.
 • Marko Keletić, Uklanjanje CrO42- aniona iz vode prirodnim i modificiranim zeolitom, 2008, 45 str.

Znanstvena djelatnost

Područje tehničkih znanosti; polje grafička tehnologija;

Područje posebnog znanstvenog interesa

 • Ekologija, obrada otpadnih voda, ispitivanje sorpcijskih svojstava prirodnih i modificiranih minerala (zeolita i glina npr.)

 

Popis najznačajnijih znanstvenih radova

 

 • Znanstveni projekti (suradnik na projektu)

 

 • 19962002  ²Ionski izmjenjivači u zaštiti voda kemijske industrije², glavni istraživač: dr. sc. Štefica – Cerjan Stefanović, red. prof. Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu
 • 20022007 ²Ionska izmjena i membranski procesi u obradi voda kemijske industrije², glavni istraživač: dr. sc. Štefica – Cerjan Stefanović, red. prof. Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu
 • 2007   ²Međuodnos mineralnih nosača i fosfat-uklanjajućih bakterija u otpadnim vodama², glavni istraživač: dr. sc. Jasna Hrenović, doc. Prirodoslovno matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Sufinanciran i od strana Hrvatskih voda
 • 2007     ²Membranski i adsorpcijski postupci uklanjanja organskih tvari pri obradi voda²,  glavni istraživač: dr. sc. Krešimir Košutić, doc. Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu

 

Tehnologijski  projekti (suradnik na projektu)

 

 • 2004 - ²Nova slika prirodnih zeolita Donjeg Jesenja², glavni istraživač: dr. sc. Štefica – Cerjan Stefanović, red. prof. Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu

Djelatnost u znanstvenim i stručnim društvima

 

 • Član je HDKI – Hrvatsko društvo kemijskih inženjera i tehnologa
 • Član je HZU – Hrvatska zeolitna udruga